शाखागत कार्य विवरण

 

प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

योजना शाखा

भौतिक पूर्वाधार शाखा

युवा, खेलकुद तथा शिक्षा शाखा

स्वास्थ्य शाखा

आयुर्बेद शाखा

कृषि शाखा

पशु शाखा

राजश्व शाखा

सामाजिक बिकास शाखा

महिला, बालबालिका तथा जेष्ट नागारिक शाखा

राष्ट्रिय परिचयपत्र, पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा

सूचना प्रविधि शाखा

रोजगार सेवा केन्द्र

न्यायिक समिति