राजपत्र

कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७९

न्यायिक समिति कार्यविधि सञ्चालन ऐन (पहिलो स‍ंशोधन) २०७९

प्रशासनीक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (पहिलो संसोधन) २०७९

बजार व्यवस्थापन ऐन २०७९

सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७९

सुशासन ऐन २०७९

मेलमिलाप केन्द्र कार्यसंचालन कार्यविधि २०७५ पहिलो संसोधन

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७९

टोल विकास स‌‌ंस्था सञ्चालन कार्यविधि

बाल अधिकार स‌‍‌रक्षण तथा सम्बर्द्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन २०७९

लेखा समिति गठन र सञ्चालन कार्यविधि २०७९

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९

उप प्रमुखसँग सुत्केरी पोषण खर्च कार्यक्रम २०७९

जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण (कार्यक्रम संचालन) कार्यविधि २०७९

प्रसुती केन्द्रमा भान्छाघर (सञ्चालन) कार्यविधि २०७९

प्रसुती महिलाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७९

फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७९

बहुउद्देश्यीय कृषि प्रवर्द्धन (संचालन) कार्यक्रम २०७९

सुरक्षीत गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९

आँपपिपल अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

जनता आवास कार्यक्रम( संचालन) कार्यविधि, २०८०

पशु पालन व्यवसायमा संलग्न युवालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम (संचालन) कार्यविधि, २०८०

पालुङटार नगरपालिका लै.स.स. रणनीति ,२०८०

बहु उद्देश्यीय कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (पहिलो संसोधन), २०८०

मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नीति,२०८०

मर्मत सम्भार कोष २०८०

महिला संजाल गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०

विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०

शैक्षिक गुठी दर्ता सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०

सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधी,२०८०

सुशासन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०८०