सूचना प्रविधि शाखा

सूचना प्रविधि शाखाको कार्य विवरण

  • विद्युत्तीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य,
  • स्थानीय तहमा सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यको परामर्श तथा समन्वय गर्ने कार्य, 
  • भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्वन्धी कार्य,
  • वेबसाइट व्यवस्थापन र संचार प्रविधिसंग सम्बन्धित कार्य ।