योजना तथा परियोजना

पालुङ्गटार नगरपालिकाको बार्षिक योजना तथा परियोजना

वडा न. १ को बार्षिक योजना तथा परियोजना

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. २ को बार्षिक योजना तथा परियोजना

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ३ को बार्षिक योजना तथा परियोजना

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ४ को बार्षिक योजना तथा परियोजना

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ५ को बार्षिक योजना तथा परियोजना

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ६ को बार्षिक योजना तथा परियोजना (वडा बाटै सम्झौता भएको)

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ७ को बार्षिक योजना तथा परियोजना (वडा बाटै पनि सम्झौता भएको)

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

वडा न. ८ को बार्षिक योजना तथा परियोजना (वडा बाटै सम्झौता भएको)

वडा न. ९ को बार्षिक योजना तथा परियोजना (वडा बाटै सम्झौता भएको)

वडा न. १० को बार्षिक योजना तथा परियोजना (वडा बाटै सम्झौता भएको)

हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....