ऐन कानुन निर्देशिका

ऐन

पालुङटार नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८०-८१

पालुङटार नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकामा शिक्षा ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकामा शिक्षा ऐन २०७७ पहिलो संसोधन

कृषि व्यवसाय प्रवर्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

नगर सहकारी ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका स्वस्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७५

कार्यविधि

पालुङटार नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७५

उप प्रमुख संग महिला कार्यक्रम कार्यविधि २०७५

भूकम्प पिडित सहयोग घुम्तीकोष संचालन कार्यविधि २०७५

आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र कार्यविधि २०७५

एफ एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७५

जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७

आवसीय छात्रावास कार्यविधि

अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५

आधारभूत बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५

उधोग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, संचालन र नियमन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धि कार्यबिधि २०७६

स्वयंम सेवक शिक्षक छनौट कार्यविधि

पालुङटार नगरपालिकाको स्व-आर्जन प्रवर्दन कोष संचालन (कार्यविधि) नियमावली, २०७५

 

नियमावली

 

निर्देशिका

पालुङटार नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५

प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७

मापदण्ड

 

अन्य

प्रथम आवधिक योजना पालुङटार नगरपालिका २०७७/७८ - २०८१/८२

विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७७