बजेट तथा कार्यक्रम

तेर्हौ नगर सभाबाट पारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०८०/८१

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वजेट प्रक्षेपण

एघारौ नगर सभाबाट पारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९/८०

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वजेट प्रक्षेपण

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वजेट प्रक्षेपण

नगर स्तरीय बजेट तथा योजना २०७७/७८

वडा स्तरीय बजेट तथा योजना २०७७/७८

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वजेट प्रक्षेपण

नगर स्तरीय योजना आर्थिक बर्ष २०७६/७७

वार्ड स्तरीय योजना तथा बजेट आर्थिक बर्ष २०७६/७७

पाचौ नगर सभा २०७६ बाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको नगर किताब