उपभोक्ता समिति

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. १ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. २ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ३ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ४ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ५ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ६ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ७ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ८ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ९ उपभोक्ता समिति विवरण

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. १० उपभोक्ता समिति विवरण