बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७८ जेठ २५ 440 के बि filetype
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख २८ 249 के बि filetype
3 स्यानीट्यारी प्याडको शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धि सूचना २०७८ बैशाख २६ 342 के बि filetype
4 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ बैशाख १९ 300 के बि filetype
5 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख १९ 291 के बि filetype
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख ०९ 191 के बि filetype
7 सार्वजनिक सम्पति भाडामा लगाइने सूचना २०७७ चैत्र २६ 545 के बि filetype
8 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७ चैत्र २५ 376 के बि filetype
9 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७-१२-१३ २०७७ चैत्र १३ 195 के बि filetype
10 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना संसोधन गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ 231 के बि filetype