शिक्षा शाखा

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको कार्यविवरण

शैक्षिक योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन

 1. शैक्षिक नीति तथा कानून निर्माणमा समन्वय गर्ने
 2. स्थानीय शैक्षिक नीति तथा कानुन कार्यान्वयन
 3. योजना तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन
 4. पालिका स्तरीय शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापन
 5. संघसंस्था समन्वय र परिचालन
 6. शैक्षिक आयोजना तथा परीयोजना व्यवस्थापन तथा समन्वय,अनुगमन
 7. निकायगत तथा तहगत समन्वय र सहकार्य
 8. विद्यालय भौतिक सुविधा मूल्याङकन तथा विद्यालय वर्गीकरण
 9.  विद्यालय अनुगमन

शैक्षिक व्यवस्थापन

 1.   विद्यालय स्थापना तथा संचालन व्यवस्थापन
 2.  शिक्षक व्यवस्थापन
 3.  विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन
 4. विद्यालय अनुगमन

प्राविधिक तथा व्यवसायिक र वैकल्पिक शिक्षा

 1.  प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षा नीति,कानुन,मापदण्ड ,योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
 2.    वैकल्पिक शिक्षा नीति,कानुन,मापदण्ड ,योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
 3.  साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा र आयमूलक कार्यक्रम  नीति ,कानुन मापदण्ड योजना तर्जुमा, कार्यक्रम र नियमन
 4.  सीप विकास तालिम योजना तर्जुमा कार्यक्रम र नियमन
 5.  सामुदायिक सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय अनुगमन
 6. ट्युसन तथा कोचिङ लगायतका विद्यालय बाहिर रहेका अध्यापन सेवाको संचालन अनुमति तथा नियमन
 7. स्थानीय पुस्तकालय पुस्तकालय एवम वाचानलयको संचालन तथा व्यवस्थापन अनुमति र नियमन
 8. स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान सिप र प्रविधिको संरक्षण प्रवर्धन र स्तरीकरण

युवा तथा खेलकुद

 1.  युवा विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
 2. खेलकुद तथा सहकार्यकलाप संचालन
 3.  विद्यालय साझेदारी
 4. विद्यालय अनुगमन

 परीक्षा तथा मूल्यांकन

 1.  पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री निर्माण तथा प्रवोधिकरण
 2.  परीक्षा तथा मूल्यांकनसाधनको विकास ,परीक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन
 3. विद्यार्थी छात्रवृति सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण, कार्यान्वय र नियमन
 4. विद्यालय अनुगमन

शैक्षिक गुणस्तर र पेशागत विकास

 1. शैक्षिक मापदण्ड निर्माण र कार्यान्वयन
 2.  विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षण, र विद्यालय वर्गीकरण
 3.  विद्यार्थी अधिकार तथा परामर्श सेवा
 4.  शिक्षक तथा कर्मचारी पेशागत विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन
 5.  विद्यालय पोषण, स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धि कार्यक्रम संचालन, समन्वय र सहकार्य
 6.  समसामयिक शिक्षा र शिक्षामा नवप्रवर्द्धन
 7. विद्यालय सुपरीवेक्षण र अनुगमन

 प्रारम्भिक बाल विकास र मन्टेश्वरी

 1. प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरु संचालन तथा नियमन
 2. शिशु स्याहार केन्द्र तथा मन्टेश्वरी कक्षाहरु संचालन तथा नियमन र स्तरीकण
 3. पूर्व विद्यालय तहका बालविकास केन्द्रहरू संचालन अनुमति र नियमन र स्तरीकरण
 4.  बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताहरुको क्षमता विकास तथा सेवा सुविधा