श्रोतहरु

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा आवेदन फाराम -२०७८ २०७८ फाल्गुण ०२ 196 के बि filetype
2 परीक्षा सामूहिक विवरण फारम २०७८ फाल्गुण ०२ 107 के बि filetype
3 स्वयंसेवक शिक्षक करारको आवेदन फारम २०७८ मंसिर ०१ 124 के बि filetype
4 फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताब आब्वान सम्बन्धि TOR २०७८ आश्विन ११ 1250 के बि filetype
5 अमर ज्योति उ.मा.वि मा छात्रावासको लागि आबेदन फारम २०७८ साउन ०२ 37 के बि filetype