प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकको लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना
२०७९ साउन २३

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकको लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना