पालुङटार बिज्ञ सम्मेलन २०७५

ædWo kxf8L Jofkfl/s ko{6sLo zx/, ;'Gb/, ;d'Ggt / ;d[4 xfd|f] lnulnu kfn6fमूल नाराका साथ पालुङटार नगरपालिकाको आयोजनामा गरिएको पालुङटार बिज्ञ सम्मेलन २०७५ मा विभिन्न बिज्ञहरु द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण

पहिलो दिन                                                                                                                   दोश्रो दिन

डा. कृति जोशी                                                                                                            हरि राम कोइराला भाग १

डा. हरि कुमार श्रेष्ठ                                                                                                       हरि राम कोइराला भाग २

गुण प्रसाद न्यौपाने                                                                                                         मोदनाथ मरहट्टा

बिनोद न्यौपाने                                                                                                                                                                                                           

बिनोद तिवारी

डा. लक्ष्मी देवकोटा

डा. राम चन्द्र देवकोटा

डा. जिव राज पोखेरल

नन्द किशोर बस्नेत

नगर प्रमुख ई. दीपक बाबु कंडेल पालुङटार नगरपालिका