बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आ.व. २०७८-७९ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना २०७८ मंसिर २२ 1240 के बि filetype
2 फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताब आब्वान सम्बन्धि सूचना २०७८ आश्विन ११ 268 के बि filetype
3 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ भाद्र ३१ 326 के बि filetype
4 नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरी बिक्रि बितरण तथा निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना २०७८ भाद्र २० 398 के बि filetype
5 स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७८ जेठ २५ 440 के बि filetype
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख २८ 249 के बि filetype
7 स्यानीट्यारी प्याडको शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धि सूचना २०७८ बैशाख २६ 342 के बि filetype
8 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ बैशाख १९ 300 के बि filetype
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख १९ 291 के बि filetype
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख ०९ 191 के बि filetype