ऐन कानुन निर्देशिका

पालुङटार नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका बिनियोजन ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकामा शिक्षा ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५

पालुङटार नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५

पालुङटार नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका स्वस्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५

पालुङटार नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन २०७५