बिल सार्वजनिकरण

क्र.स बिबरण व.उ.शी.न . खर्च शिषँक खरिद प्रक्रिया प्यान न. भुक्तानी पाउने व्यक्ति /संस्था रकम कैफियत बिल / निबेदन प्राप्त मिति आपलोड मिति
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।