प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
२०७९ साउन २३

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना