प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
२०७९ साउन ०८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सहायक र रोजगार प्राविधिकक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना