समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
21 एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा आमन्त्रण गरिएको सूचना--- सबै वडा कार्यालय २०७५ माघ २४
22 माछा पोखरी निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रम को सूचना २०७५ माघ १०
23 प्रतिफल/नतिजामा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम २०७५ माघ १०
24 लिची नर्सरी घर निर्माणको सूचना २०७५ माघ १०
25 महिला फिल्ड सहजकर्ताको आवश्यकता २०७५ माघ ०१
26 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ माघ ०१
27 शिक्षक आवश्यकता - बिन्दबासिनीआधारभूत स्कुल २०७५ पौष २३
28 सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना -- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ पौष २०
29 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ पौष १९
30 शिक्षक आवश्यकता मिर्कोट मा बि २०७५ पौष १९