कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाट परीक्षा अनुगमनमा

२०७५ बैशाख १४

कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा आज बाट शुरु भयको छ र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परीक्षा अनुगमनमा जनुवयाको छ |