श्रोतहरु

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 करार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन फारम २०८० पौष ०५ 60 के बि filetype
2 स्वास्थ्य शाखाको दरखास्त फारम २०८० भाद्र ०१ 404 के बि filetype
3 पशु चिकित्सक र कृषि स्नातकको दरखास्त फारम २०७९ मंसिर १६ 414 के बि filetype
4 अन्य पदको दरखास्त फारम २०७९ मंसिर १५ 416 के बि filetype
5 आधारभूत तह (कक्षा-८) उत्तीर्ण परीक्षा आवेदन फाराम -२०७८ २०७८ फाल्गुण ०२ 196 के बि filetype