श्रोतहरु

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताब आब्वान सम्बन्धि TOR २०७८ आश्विन ११ 1250 के बि filetype
2 अमर ज्योति उ.मा.वि मा छात्रावासको लागि आबेदन फारम २०७८ साउन ०२ 37 के बि filetype
3 बायोमेडिकल उपकरणको आवश्यकता स्पेसिफिकेसन २०७८ जेठ २७ 312 के बि filetype
4 Skill Hand, creative Mind कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ २०७८ बैशाख १९ 1623 के बि filetype
5 कक्षा ८ को परिक्षा फारम २०७७ चैत्र ३१ 236 के बि filetype