बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
31 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख १९ 291 के बि filetype
32 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख ०९ 191 के बि filetype
33 सार्वजनिक सम्पति भाडामा लगाइने सूचना २०७७ चैत्र २६ 545 के बि filetype
34 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७ चैत्र २५ 376 के बि filetype
35 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७-१२-१३ २०७७ चैत्र १३ 195 के बि filetype
36 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना संसोधन गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ 231 के बि filetype
37 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-१२-११ २०७७ चैत्र ११ 371 के बि filetype
38 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७७ चैत्र १० 539 के बि filetype
39 औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्रको सूचना २०७७ फाल्गुण २६ 1065 के बि filetype
40 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २५-२७ २०७७-११-२१ २०७७ फाल्गुण २१ 399 के बि filetype