बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
21 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-१२-११ २०७७ चैत्र ११ 371 के बि filetype
22 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७७ चैत्र १० 539 के बि filetype
23 औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्रको सूचना २०७७ फाल्गुण २६ 1065 के बि filetype
24 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २५-२७ २०७७-११-२१ २०७७ फाल्गुण २१ 399 के बि filetype
25 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ 2077-11-12 २०७७ फाल्गुण १२ 444 के बि filetype
26 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-११-१२ २०७७ फाल्गुण १२ 444 के बि filetype
27 सार्बजनिक सम्पति भाडामा लगाउने सूचना (धर्मावती प्रा.वि.) २०७७ माघ २१ 281 के बि filetype
28 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ 2077-10-13 २०७७ माघ १३ 339 के बि filetype
29 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ 2077-10-11 २०७७ माघ ११ 311 के बि filetype
30 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-१०-०७ २०७७ माघ ०७ 1188 के बि filetype