बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
11 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७ चैत्र २५ 376 के बि filetype
12 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७७-१२-१३ २०७७ चैत्र १३ 195 के बि filetype
13 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना संसोधन गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ 231 के बि filetype
14 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-१२-११ २०७७ चैत्र ११ 371 के बि filetype
15 फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०७७ चैत्र १० 539 के बि filetype
16 औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्रको सूचना २०७७ फाल्गुण २६ 1065 के बि filetype
17 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २५-२७ २०७७-११-२१ २०७७ फाल्गुण २१ 399 के बि filetype
18 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ 2077-11-12 २०७७ फाल्गुण १२ 444 के बि filetype
19 बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-११-१२ २०७७ फाल्गुण १२ 444 के बि filetype
20 सार्बजनिक सम्पति भाडामा लगाउने सूचना (धर्मावती प्रा.वि.) २०७७ माघ २१ 281 के बि filetype