पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताको लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ:
२०७८ फाल्गुण ०३
पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताको लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ: