कर्मचारी विवरण

क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 बन्दना पाण्डे उप प्रमुख नगरपालिका 0
2 विवस चिन्तन नगर प्रमुख नगरपालिका 0
3 गौतम भण्डारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन 23
4 माधब पोखरेल (सूचना अधिकारी) बिद्यालय निरिक्षक नगरपालिका 401