परिचय

श्री डुम्रे स्कुलको पुरा प्रोफाइल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला...

विद्यालयको नाम : श्री डुम्रे cfwf/e"t ljBfno

ठेगाना : पालुङटार न.पा. वडा नं. ३ , गोरखा

विद्यालयको किसिम : सामुदायिक बिद्यालय

परिचय 

 

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको संख्या

छात्रा संख्या : ५५

छात्र संख्या : ५६

जम्मा बिधार्थी संख्या : १११

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला....

फरक क्षमता भएका विद्यार्थी विवरणः

सुष्तमनस्थिति: ०

दृष्टिविहिन: ०

शारीरिक अपांगता: १

वहिरा: ०

जम्मा: १