परिचय रजगारे मा बि

विद्यालयको नाम : श्री रजगरे माध्यमिक बिधयालय
ठेगाना : पालुङटार न.पा. वडा नं. ६ , कमलटार, गोरखा 
विद्यालयको किसिम : सामुदायिक बिद्यालय