परिचय

विद्यालयको नाम : अमर ज्योति उच्च माध्यमिक बिद्यालय
ठेगाना : पालुङटार न.पा. वडा नं. ४ , लुइँटेल
विद्यालयको किसिम : सामुदायिक बिद्यालय

परिचय 

o; ljBfnosf] :yfkgf lj=;+= @)!& ;fn kmfu'g ( ut] ePsf] xf] . :ofpnfsf] 5fk|faf6 :yfkgf ePsf] ljBfno lj=;+=@)^^ af6 !! / !@ sf] sIff klg ;+rfng ePsf] 5 . kf=g=kf j8f g+= $ sf] n'O{6]n 8fF8fdf ljBfno /x]sf] 5 . @)&@ sf] ljgfzsf/L e'sDkn] tx; tx; ePsf] ljBfno ef}tLs ;+/rgfsf] k'g{lgdf{0f x'g g;Sbf 6x/fdf /xg afWo 5 . emG8} &@ /f]kgL hUufdf km}lnPsf] ljBfno ljleGg ;Defjgf x'bfklg k'g{lgdf{0f x'g g;Sbf z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/ pGd'v x'g ;s]sf] 5}g .

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको संख्या
छात्रा संख्या : २९४
छात्र संख्या : २५६
जम्मा बिधार्थी संख्या : ५५०

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला....

फरक क्षमता भएका विद्यार्थी विवरणः
सुष्तमनस्थिति: २
दृष्टिविहिन: ७
शारीरिक अपांगता: २
वहिरा: ०
जम्मा: ११

उमेर अनुसारको अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या

उमेर

२- ५ वर्ष

५-९

१०-१४

१५-१९

१९-२४

अन्य

जम्मा

 संख्या

49

234

230

29

 0

550


 

 

 

विद्यालयमा स्वीकृत शिक्षक दरवन्दी विवरणः

वालविकास
प्रा.वि.
नि.मा.वि.
मा. वि.
उ.मा.वि.
राहत
जम्मा
संख्या
9
5
9
3
2
28

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक संख्याः

स्थायी

अस्थायी

राहत दरवन्दी

करार

जम्मा

कैफियत

17 

 

5

2

3

27

Private sources

2

 

 

 

 

 

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरणः

कार्यालय सहयोगी(का.स)
आया(विशेष शिक्षा)
लेखा
लाइव्रेरियन
जम्मा
2
1
1
0
4

 

 

 

 विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचनाको विवरणः

पक्की भवनको संख्याः

जम्माः 5

पक्की कोठा संख्याः

जम्माः 36

पक्की शौचालय संख्याः

जम्माः 12

 

 

 

 

 

 

विद्यालयमा रहेको अन्य सामानहरुको विवरणः
सामानको विवरण
संख्या
थप आवश्यक संख्या
सामानको विवरण
संख्या
थप आवश्यक संख्या
कम्प्युटर
30
30
प्रोजेक्टर
3
3
प्रिन्टर
2
2
कुर्ची
40
10
टेवुल
22
5
सेतोपाटी
22
20
बेन्च
197
200
साउन्ड सिस्टम
1
2
स्कूल बस
0
1
बुक ¥ofs
9
2

अन्य भौतिक सुविधाहरुः

 क) कम्प्युटर ल्याब-    छ / छैन ,   छ भने कम्प्युटर ल्यावको गुणस्तरः            

  सन्तोषजनक                               राम्रो                               अति राम्रो       कम्प्युटर संख्याः

   ख) विज्ञान प्रयोगशाला – छ / छैन. छ भने विज्ञान ल्यावको गुणस्तरः

               सन्तोषजनक         म्रो                   राम्रो                             अति राम्रो

   ग)भर्चुअल कक्षा - छ / छैन       

   घ) इन्टरनेट सुविधा-  छ / छैन, छ भने इन्टरनेटको स्पिडः   

            सन्तोषजनक                                   राम्रो                              अति राम्रो

   ङ) खेल मैदान-  / छैन

   च) चमेना गृह -   / छैन       

   छ) खेलकुद सामग्री -   / छैन   

   ज) पुस्तकालय -  / छैन    

  झ) वाचनालय  - छ / छैन   

   ञ)  पिउने पानीको व्यवस्था - छ / छैन  पिउने पानीको श्रोतः

            इनार      ,                      धारा                         ट्यांकी                          अन्य

    ट) विद्यालय कम्पाउण्डको अवस्थाः  छ  भने कम्पाण्डको प्रकृतिः

           तारवार                             पर्खाल                 ,       अन्य

विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको विवरणः        
क्र. सं.
कित्ता नम्बर
क्षेत्रफल
ठेगाना
कैफियत
1
870
58-4-0-1
 
 
2
871
10-12-2-2
 
 
3
941
4-0-0-0
 
 

 पढाइहुने ऐच्छिक विषयः

 Opt maths.

Economics

computer 

 

 

 

 

 

निजि स्रोतबाट  तलब भत्ता खाने शिक्षक संख्याः 2
निजि स्रोतबाट  उपलब्ध मासिक तलबः 64000
विद्यालयको बार्षिक आन्तरिक आम्दानीः 1075000