सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
81 प्रतिफल/नतिजामा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
82 लिची नर्सरी घर निर्माणको सूचना २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
83 महिला फिल्ड सहजकर्ताको आवश्यकता २०७५ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
84 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
85 शिक्षक आवश्यकता - बिन्दबासिनीआधारभूत स्कुल २०७५ पौष २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
86 सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना -- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ पौष २० फाइल उपलब्ध छैन ।
87 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ पौष १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
88 शिक्षक आवश्यकता मिर्कोट मा बि २०७५ पौष १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
89 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय २०७५ पौष १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
90 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ मंसिर २६ फाइल उपलब्ध छैन ।