सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
61 सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
62 सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
63 उपभोक्ता समिति गठनको लागत तयार गर्ने सम्बन्धमा --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
64 पुनर्निर्माणको अवस्था तथा कार्ययोजनाका सम्बन्धमा नगरपालिका\गाउँपालिकाको सर्वेक्षण --- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ मंसिर ०५ फाइल उपलब्ध छैन ।
65 अमर ज्योति मा.बि. मा करार शिक्षकको आवश्यकता २०७५ कार्तिक ३० फाइल उपलब्ध छैन ।
66 सामुदायिक विधालयहरुको लेखापरिक्षणको सूचना २०७५ कार्तिक १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
67 योजना सम्झौता-- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
68 खर्च बिल सम्बन्धमा--- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
69 चेली नेपाल छात्रब्रिती सहयोग कार्यक्रम २०७५ आश्विन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
70 अ.न.मि. कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७५ आश्विन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।