सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
51 एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा आमन्त्रण गरिएको सूचना--- सबै वडा कार्यालय २०७५ माघ २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
52 माछा पोखरी निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रम को सूचना २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
53 प्रतिफल/नतिजामा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
54 लिची नर्सरी घर निर्माणको सूचना २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
55 महिला फिल्ड सहजकर्ताको आवश्यकता २०७५ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
56 सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ माघ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
57 शिक्षक आवश्यकता - बिन्दबासिनीआधारभूत स्कुल २०७५ पौष २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
58 सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना -- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ पौष २० फाइल उपलब्ध छैन ।
59 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ पौष १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
60 शिक्षक आवश्यकता मिर्कोट मा बि २०७५ पौष १९ फाइल उपलब्ध छैन ।