सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
31 प्रथम चौमासिक २०७६/७७ को शिक्षकहरुको तलब विवरण २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
32 सूचना सबै वडा कार्यालयहरु २०७६ आश्विन ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
33 काठेपुलको विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
34 पुर्बधार निर्माणसंग सम्बन्धित योजनाहरुको कार्वन्यन संबन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
35 पुननिर्माण इन्जीनियरहरुको हाजिरी सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
36 अ.न.मी. आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
37 करार शिक्षकहरुको करार अबधि थप्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
38 सबै बिधयालयहरुलाई हाजिरी पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७६ भाद्र ३१ फाइल उपलब्ध छैन ।
39 सामुदायिक बिधायालयहरुको लेखपरिक्षण सम्बन्धि सूचना २०७६ भाद्र २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
40 पालुङटार नगरपालिका पाचौ नगर सभा सम्बन्धमा सूचना २०७६ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।