सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
21 प्रथम चौमासिक २०७६/७७ को शिक्षकहरुको तलब विवरण २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
22 सूचना सबै वडा कार्यालयहरु २०७६ आश्विन ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।
23 काठेपुलको विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
24 पुर्बधार निर्माणसंग सम्बन्धित योजनाहरुको कार्वन्यन संबन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
25 पुननिर्माण इन्जीनियरहरुको हाजिरी सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
26 अ.न.मी. आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
27 करार शिक्षकहरुको करार अबधि थप्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
28 सबै बिधयालयहरुलाई हाजिरी पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७६ भाद्र ३१ फाइल उपलब्ध छैन ।
29 सामुदायिक बिधायालयहरुको लेखपरिक्षण सम्बन्धि सूचना २०७६ भाद्र २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
30 पालुङटार नगरपालिका पाचौ नगर सभा सम्बन्धमा सूचना २०७६ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।