सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
111 बाल कल्याण आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ साउन २० फाइल उपलब्ध छैन ।
112 पालुङटार नगरपालिका भित्रका वडा नं. १ देखि १० सम्मका भूकम्प पिडितहरुलाई नि:शुल्क घरको नक्शा बनाई दिने सूचना २०७५ साउन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
113 वडा नं १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूचना २०७५ साउन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
114 हाट बजार को सूचना २०७५ साउन १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
115 अकला मा बि मा शिक्षक आवशयकता २०७५ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
116 सतर्ताकोलागि सूचना २०७५ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
117 सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना २०७५ आषाढ २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
118 सार्वजनिक जग्गा स‌रक्षण सम्बिन्ध सूचना २०७५ आषाढ २६ फाइल उपलब्ध छैन ।
119 बितीय संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि सूचना २०७५ आषाढ २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
120 असार मसान्त सम्म नक्सा पास रोकियाको सूचना २०७५ आषाढ १२ फाइल उपलब्ध छैन ।