सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
91 सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना २०७५ आषाढ २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
92 सार्वजनिक जग्गा स‌रक्षण सम्बिन्ध सूचना २०७५ आषाढ २६ फाइल उपलब्ध छैन ।
93 बितीय संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि सूचना २०७५ आषाढ २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
94 असार मसान्त सम्म नक्सा पास रोकियाको सूचना २०७५ आषाढ १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
95 संयुक्त नेपाल अनाथ तथा असहाय बालबालिका समाज को सूचना २०७५ आषाढ ११ फाइल उपलब्ध छैन ।
96 अन्तरक्रिया तथा प्राबिधिक सहजीकरण कार्यक्रम २०७५ आषाढ १० फाइल उपलब्ध छैन ।
97 जिन्सी निरिक्षण सबै वडा कार्यालयहरुमा २०७५ आषाढ ०८ फाइल उपलब्ध छैन ।
98 भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापना सदाचार कार्यक्रम २०७५ आषाढ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
99 तेस्रो नगर सभाको सूचना २०७५ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।
100 बजार अनुगमन सम्बन्धमा सूचना २०७५ आषाढ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।