सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सामुदायिक बिधायालयहरुको लेखपरिक्षण सम्बन्धि सूचना २०७६ भाद्र २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
2 पालुङटार नगरपालिका पाचौ नगर सभा सम्बन्धमा सूचना २०७६ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।
3 जानकारी सम्बन्धमा ( सबै वडा कार्यालयहरु, बिषयगत शाखाहरु, सम्पूर्ण उपभोक्त्ता समितिहरु, सम्पूर्ण संघ सस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरु) २०७६ जेठ २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
4 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्येक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकामा २३३३ आबेदन संकलन भएको छ ,प्राप्त निबेदनका संख्या का आधारमा नगरपालिकाको स्थानीय दर रेट दैनिक रु ७००.०० का दरले १० दिन सम्म यसै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३९७ जनाले रोजगार पाउने भएका छन् I २०७६ जेठ २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
5 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -- सबै बिधालय २०७६ जेठ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
6 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षक आवश्यकता २०७६ जेठ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
7 प्रादेशिक नमुना संसद २०७६ फारम २०७६ बैशाख २२ फाइल उपलब्ध छैन ।
8 पूर्ण खोप नगरपालिकाकोलागि तालिम २०७६ बैशाख १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
9 प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय पोखराबाट जारि गोर्खा जिल्लाको पुरस्कृत हुनेको नामावली २०७६ बैशाख १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
10 सूचना २०७५ फाल्गुण २१ फाइल उपलब्ध छैन ।