रोजगार प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परिक्षा सम्बन्धमा
२०७७ भाद्र ३०

रोजगार प्राबिधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन तथा परिक्षा सम्बन्धमा