सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय
२०७५ पौष १७

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय

नमुना फारम प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको --- सबै माध्यमिक बिधालय

Please Submit Notice with in 2 days at IT Section of Palungtar Municipality or mail on ito.palungtarmun@gmail.com

For any enquary contact at  IT Section of Palungtar Municipality or contact No; 9841622801

कृपया प्रस्ताब  २ दिन भित्र २०७५-०९-१९ सम्म सूचना प्रबिधि शाखामा बुझाउनु होला अथवा  ito.palungtarmun@gmail.com मा ईमेल गर्नुहोला |

अन्य जानकारी चाहिएमा सूचना प्रबिधि शाखामा वा ९८४१६२२८०१ मा सम्पर्क गर्नु होला |