समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
21 सामाजिक विकास मन्त्रालयको सूचना -- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ पौष २०
22 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ पौष १९
23 शिक्षक आवश्यकता मिर्कोट मा बि २०७५ पौष १९
24 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय २०७५ पौष १७
25 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ मंसिर २६
26 औषधि व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा सूचना २०७५ मंसिर २१
27 बैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निबेदन दिने सूचना २०७५ मंसिर १८
28 मिल्क कोलिडोर र डेरी संचालन सम्बन्धि सूचना २०७५ मंसिर १८
29 बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सूचना २०७५ मंसिर १३
30 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३