पालुङटार नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषबाट कोरोना रोकथाम प्रतिकार्यमा गरेको खर्च सम्बन्धि जानकारी

२०७७ भाद्र २३

पालुङटार नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषबाट कोरोना रोकथाम प्रतिकार्यमा गरेको खर्च सम्बन्धि जानकारी