संगठनात्मक स्वरुप

नगर प्रमुख

उप-प्रमुख

कार्यकारी अधिकृत

बिषयगत कार्यालय प्रमुख

शाखा प्रमुख

वडा अध्यक्ष

वडा सचिव