निर्णयहरु

नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु

आ व २०७३-७४ का लागी पालुङटार नगरपालिकाको नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु यसप्रकार छन।

पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना

नगरपालिका बैठकबाट प्रस्तावित नगरपालिका कार्यालयबाट आगामी आ.व.मा. सञ्चालन  हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँडफाँड स्वीकृत गरी सो अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई प्रदान गरियो । 

प्रथम नगरपरिषदको निर्णय (आ.व. २०७२-७३ को लागी)

आ.व. २०७१-०७२ मिति २०७१।०९।२६ गते पालुङ्टार नगरपालिकाको प्रथम परिषदबाट आ.व. २०७२-७३ को लागि पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्णय यसमा समावेश गरिएको छ।