स्थनीय तह पछीको पहिलो निती, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिककरण सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना