नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु

आ व २०७३-७४ का लागी पालुङटार नगरपालिकाको नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु यसप्रकार छन।